top of page
Caso de exito symmetry

Cas d'Èxit - 01

Empresa i necessitat

Empresa de tecnologia, amb 3.200 persones treballadores, necessita incorporar de manera urgent l'anàlisi retributiva al Pla d'Igualtat ja existent (adaptació RD 901/2020) per satisfer el plec de condicions exigit per a la concurrència a licitació pública.

Què hem fet

En base a la planificació de lassessor legal: coordinació eficient de les tasques de lequip de projecte implicat, tant intern com del client.


Tractament de les dades qualitatives i quantitatives de totes les persones emprades, càlcul i validació dimports equivalents, quadro de resultats i valoració de llocs de treball.


Elaboració dels documents d'auditoria retributiva (anàlisi i diagnòstic), registre salarial i informes de valoració de llocs de treball.

Resultat

 • Realització de totes les actuacions fins a documents finals en un termini ajustat de 2 setmanes.
   

 • A instància de lassessor legal, presentació tècnica davant la comissió digualtat i els seus assessors sindicals, amb resultat positiu.

Caso de exito

Cas d'Èxit - 02

Empresa i necessitat

Empresa de serveis, de 18.000 persones treballadores amb múltiples situacions contractuals en el 70% dels casos, cosa que afegeix una complexitat significativa en el càlcul correcte dels imports equivalents.

Què hem fet

Tractament massiu de les dades qualitatives i quantitatives de les persones empleades i totes les situacions contractuals, càlcul d'imports equivalents, detecció individualitzada d'errors, identificació de les causes i esmena, valoració de llocs de treball, validació i harmonització de les anàlisis.


Elaboració dels documents d'auditoria retributiva (anàlisi i diagnòstic), registre salarial i informes de valoració de llocs de treball.

Resultat

 •  Consecució de acord amb la RLPT, sense retreballs i millorant els terminis planificats.

Caso de exito

Cas d'Èxit - 03

Empresa i necessitat

Empresa industrial de 250 persones treballadores, amb requeriment de la Inspecció de Treball per a aportació de, entre altres documents, el Registre Salarial.

Què hem fet

Tractament de les dades qualitatives i quantitatives de totes les persones empleades, càlcul i validació d'imports equivalents, valoració de llocs de treball (preceptiu per mida de la companyia) i quadro de resultats.


Elaboració d'Informes de valoració de llocs de treball i Registre Salarial ajustat a normativa.


Ampliació d'anàlisis ad hoc sol·licitades per Inspecció, referents a aquells conceptes retributius, d'un total de 65, que presenten bretxa salarial del 25% o més.

Resultat

 • Acceptació del Registre Retributiu per part de la ITSS.
   

 • Generació d'anàlisi ad hoc en 48 hores, justificació de les diverses causes que motiven les diferències i l'acceptació per part de la ITSS.
   

 • Superació de la inspecció de treball.

Adoria Symmetry, el teu aliat a Igualtat

Partner igualdad

ElSistema de Partners d'Adoria Symmetry està dissenyat per ampliar i optimitzar les cobertures queassessories i bufets poden oferir als clients.

Adoria Symmetry és una empresa especialitzada en la assessoria en matèria d'igualtat, així com en lelaboració de tots els documents necessaris emmarcats dins del Pla dIgualtat.

És per això que treballem conjuntament amb assessories i bufets perquè els seus clients disposin dels documents necessaris en matèria d'igualtat estipulats als Reials Decrets 901/2020 i 902/2020, elaborats pels nostres consultors i amb totes les garanties jurídiques, així com del servei de suport tècnic i d'assessoria a igualtat més eficient. 

Col·laborar amb Adoria Symmetry permet als nostres partners optimitzar el vostre temps i recursos, disposar d'un servei de consultoria de qualitat, acompanyament per a l'equip jurídic i lliurar tots els documents d'igualtat en uns terminis competitius.

Serveis i avantatges

per al Partner

Prioritat al servei 


Tarifes més competitives 


Optimitza el temps i els recursos de la teva organització 


Compte amb l'expertise analític i organitzatiu d'Adoria


Presentacions tècniques a les comissions d'igualtat

Treball col·laboratiu amb l'equip jurídic i de recursos humans


Informes en línia a la direcció jurídica del Partner


Rapidesa a l'hora de lliurar tots els documents d'igualtat

Informes generats amb totes les garanties jurídiques


Àmplia les cobertures que ofereixes als teus clients

A Adoria Symmetry
elaborem per als teus clients

Registre salarial

Auditoria Retributiva

Valoració dels

llocs de treball

Enquestes d'Igualtat

Documents analítics

no retributius

Diagnòstic previ al

Pla d'Igualtat

Pla d'accions correctores

Pla d'Igualtat