top of page

Adaptats a les necessitats de la teva empresa i/o dels teus clients

Plan de Igualdad

Per a les empreses

Proveïm del servei i emetem tota la documentació del Pla d´Igualtat. Contracta la realització de tot el pla o només de les parts que necessitis. Tarifem en funció dels mòduls contractats i de la mida de l'organització.

L'obligació de generar un Registre Salarial dels empleats amb perspectiva de gènere és universal per a totes les empreses, mentre que la realització de l'auditoria retributiva és preceptiva per a empreses de 50 persones treballadores o més.

A Adoria Symmetry elaborem l'Auditoria seguint les directrius establertes a la "Guia tècnica per a la realització d'Auditories Retributives amb perspectiva de gènere" del Ministeri d'Igualtat.

A Adoria Symmetry generem conjuntament l'Auditoria i el Registre salarials per aportar una visió coincident en dades i formats per facilitar l'anàlisi i la presa de decisions correctores.

La retribució equiparada (o equivalent) és la variable normativa de referència per a la realització de totes les anàlisis. Amb aquesta, realitzem la comparabilitat de les dades, encara que les persones treballadores tinguin diferents condicions contractuals com diferents contractes, canvis de jornada, dates d'alta i baixa, afectacions per ERTE, canvis de lloc de treball o dies de baixa o permís.

Auditoria Retributiva + Registre Salarial

El seu objecte és fer el seguiment de la bretxa salarial per raó de gènere. A Adoria Symmetry emetem el registre salarial en format reglamentari.

A més d'analitzar les remuneracions percebudes preceptives,incloem també els càlculs de remuneració equiparada de manera que, a diferència d'altres eines de Registre Salarial existents al mercat, el Registre d'Adoria Symmetry permet fer un seguiment de la bretxa salarial més adequat. 

En aquelles empreses obligades a disposar de Pla d'Igualtat, el Registre d'Adoria Symmetry integra la valoració de llocs de treball i permet fer seguiment de l'efectivitat de les accions amb impacte retributiu del pla.

Registre salarial obligatori per a totes les empreses

La valoració dels llocs de treball és una anàlisi essencial de l'auditoria retributiva.

A Adoria ho duem a terme mitjançant l'eina i la metodologia Symmetry, i segons la Guia d'Ús de l'Eina de Valoració de Llocs de Treball publicada pels Ministeris d'Igualtat i de Treball i Seguretat Social l'abril del 2022 i consensuada amb els agents socials (sindicats i patronal), basada en puntuació per factors. Analitzem els factors des del punt de vista de gènere i es valoraran els llocs operatius de lempresa per determinar el valor aportat a la companyia.

A Adoria disposem de dos procediments de treball per fer la valoració:

 

1. Metodologia col·laborativa:  S'elabora de manera conjunta amb la participació activa per donar una visió 360º.

  • Formem i supervisem els usuaris autoritzats pel client en la metodologia de valoració de llocs i en l'ús del programari Symmetry que incorpora diferents utilitats que permeten fer valoració de manera dinàmica i senzilla

  • La valoració final i harmonització s'efectua de manera col·laborativa

  • Emetem informe de valoracions lliurable a la Representació Legal de les Persones Treballadores

  • Adoria acompanya el client en tot el procés

2. Efectuem la valoració internament.

  • Per això cal disposar de la Descripció dels Llocs de Treball (DPT) de l'organització.  Si l'empresa no disposa de les DPT, des d'Adoria oferim el servei o acompanyem la seva elaboració.

La nostra experiència com a consultors d'organització i RR.HH. ens permet aportar solucions d'integració de les valoracions en situacions especials com són el grading o altres sistemes d'avaluació preexistents a l'organització.

Valoració de llocs de treball

Realitzem de manera completa l'anàlisi i l'informe de diagnòstic que forma part del contingut del Pla d'Igualtat. Analitzem els elements quantitatius i qualitatius necessaris per determinar el grau d'igualtat entre dones i homes a l'empresa, segmentat per elements organitzatius, contractuals, de formació, òrgans de direcció i/o participació, etc. Finalment, generem l'informe de diagnòstic, que conté les principals conclusions i permet definir propostes de millora i prioritats.

Diagnòstic previ al Pla d'Igualtat

Disseny de les diverses accions i/o mesures encaminades a assolir els objectius plantejats fruit del diagnòstic realitzat. Cada acció inclourà la forma d'implementació, els responsables o executors, la calendarizació i el pressupost assignat, així com el procés de seguiment i avaluació.

Pla d'acció / mesures correctores

Redacció del Pla d'Igualtat segons normativa, per al registre davant de l'autoritat competent. Inclourà resum del Diagnòstic en matèria digualtat, lAuditoria retributiva, la Valoració de Llocs de Treball i el Pla dAcció.

Document del Pla d'Igualtat

Realitzem els estudis ad hoc necessaris com a conseqüència del desplegament i el seguiment del Pla d'Igualtat.

Seguiment del Pla d'Igualtat

A petició del client, acudim a les reunions amb la comissió negociadora per donar suport tècnic a l'assessor legal i/o client a la negociació: explicació de la metodologia utilitzada, justificació d'eventuals bretxes, aclariment i resolució de dubtes, etc.

Suport a la negociació

herramienta igualdad
Sol·licitar més informació

Programa de Partnership

Maximitzant el valor i la rendibilitat per a assessors i bufets.

 

En un mercat cada cop més competitiu, les assessories i bufets busquen diferenciar-se i aportar el màxim valor als seus clients.

 

Adoria Symmetry s'ha convertit en l'elecció preferida per a molts d'aquests professionals gràcies a la nostra competència analítica i organitzativa destacada, recolzada per un programari d'avantguarda per al tractament massiu de dades. No només garantim l'elaboració precisa i oportuna de tots els documents d'igualtat i els informes pertinents, sinó que també proporcionem totes les garanties jurídiques necessàries.

 

La nostra posició com a consultors externs afegeix una perspectiva objectiva i imparcial, crucial per abordar cada cas amb imparcialitat i rigor.

 

Però allò que veritablement distingeix Adoria Symmetry és el compromís amb els nostres partners. Oferim prioritat al servei i tarifes altament competitives, garantint que els nostres partners no només lliurin resultats excepcionals als seus clients, sinó que també potenciïn la rendibilitat de les seves operacions en aquest camp.

Llicència Saas: per a les

consultores especialitzades

Aprofita el nostre programari especialitzat per donar servei als teus clients de manera eficient

 

Modalitat de contractació Software as a Service dirigit a consultores i assessories especialitzades en la realització massiva d'Auditories Retributives i Registres Salarials dins l'entorn d'Igualtat de gènere.

Permet realitzar de forma ràpida i eficient les valoracions de llocs de treball, les auditories retributives i els registres salarials, amb totes les garanties de seguretat i protecció de dades. Per descomptat, compleix la Llei espanyola de protecció d'informants i el RGPD. Canal segur, amb accessos protegits i xifratge d'extrem a extrem.

  • Sempre actualitzat a la regulació i en constant desenvolupament i millora.

  • Configurable i adaptable a les necessitats específiques.

  • Tarifa en funció del nombre d'empreses processat i del nombre de treballadors de cada empresa.

  • Mòdul de formació en usabilitat a usuaris.

  • Suport tècnic de l'equip d'Adoria Symmetry

Preguntes freqüents

L'Auditoria Retributiva ha d'incloure tota la plantilla?

Heu d'incloure tota la plantilla i el període de referència és l'any natural, s'han de recollir les retribucions de totes les persones que hagin format part de la plantilla durant l'any natural corresponent en qualsevol moment del mateix.

¿El Registre Salarial i l'Auditoria Retributiva han d'incloure l'anàlisi dels salaris normalitzats?

En cas de l'Auditoria retributiva és mandatori. En el cas del registre salarial s'exigeix només la retribució percebuda. A Adoria entenem que comparar salaris percebuts no té el rigor i la precisió deguts en una anàlisi genuïnament transparent. És per això que anem més enllà de la norma i proveïm del salari normalitzat també al registre salarial.

 

En un Pla de Grup, cal fer una auditoria retributiva i un diagnòstic per a cada empresa del grup?

Sí. Els plans de grup han de contenir un diagnòstic diferenciat per a cada CIF independentment que el pla sigui pròpiament en la modalitat de grup d'empreses.

El registre salarial s'ha d'inscriure al Regcon?

Sí. Manca la resposta

Si tinc un Pla d'Igualtat anterior al 2020, he de fer un nou Pla d'Igualtat encara que no hagi expirat el període de vigència del Pla?

Sí. Manca la resposta

Tens cap dubte?

bottom of page