top of page

Igualtat pas a pas: Valoració dels llocs de treball

Per a què serveix la valoració de llocs de treball?

La valoració de llocs de treball consisteix a determinar el valor d'un lloc concret dins l'organització empresarial, tenint en compte les seves funcions específiques i la seva importància relativa, independentment de les persones concretes que l'ocupin.


Desigualtat d'ingrès, la bretxa salarial de génere.

És, sens dubte, una de les millors maneres per a evitar discriminacions salarials. Si tots els càrrecs estan correctament definits i tenen una retribució assignada en funció de les seves característiques, és molt més difícil que es doni cap mena de desigualtat salarial.


A part de fixar els salaris per a cada lloc i evitar situacions de possible discriminació retributiva, la valoració ha de servir per a establir clarament les tasques assignades de cada càrrec i per a definir els seus riscos laborals inherents.


Perspectiva de gènere


Encara que la valoració de llocs de treball és una eina útil per a evitar qualsevol tipus de discriminació retributiva, no podem oblidar que neix d'una necessitat: concretament, la d'exposar i corregir les discriminacions salarials per motiu de gènere. És, a més, una part imprescindible de l'auditoria retributiva i, per tant, del Pla d'Igualtat.


El lloc ha de valorar-se de manera neutral per a evitar trets associats històricament amb el treball femení o masculí, i garantir així que, independentment del gènere, la treballadora o el treballador gaudeixen de les mateixes oportunitats.


Sempre és recomanable que l'equip a càrrec de la valoració de llocs de treball estigui format en igualtat de gènere i oportunitats i inclogui dones en el procés de valoració.


Quins mètodes de valoració existeixen?


Amb l'objectiu que la valoració sigui justa, cada lloc de treball ha d'avaluar-se sota el mateix criteri, i existeixen diversos sistemes per a dur-la a terme: els qualitatius i els quantitatius.


Els mètodes de valoració de llocs de treball no són excloents, i un mateix criteri d'avaluació pot incloure aspectes qualitatius i quantitatius, encara que bé és cert que recentment s'han usat més aquests últims per la seva major precisió i especificitat.


Els qualitatius són els sistemes més tradicionals. Aquests mètodes no descomponen el lloc per factors ni determinen el seu valor per criteris objectius de complexitat o importància, sinó que els classifiquen mitjançant sistemes com la jerarquització o la classificació, entre altres. El primer mètode estableix, senzillament, si un lloc de treball és superior, igual o inferior a un altre en termes de dificultat, responsabilitat o experiència. La classificació fa el mateix en funció de les responsabilitats, habilitats requerides i funcions per a cada càrrec.


Els quantitatius, en canvi, tenen en compte els elements més fàcilment mesurables o quantificables, com poden ser els riscos o la penúria.


Els mètodes de valoració de llocs de treball no són excloents, i un mateix criteri d'avaluació pot incloure aspectes qualitatius i quantitatius, encara que bé és cert que recentment s'han usat més aquests últims per la seva major precisió i especificitat.


Aquests sistemes poden ser el de comparació per factors, que estableix el valor de cada lloc descomponent-lo en factors -que després es compararan per a determinar quin lloc té més valor i per què- o el més usat fins avui i recomanat per l'Organització Internacional del Treball (*OIT), el sistema de punts per factor, que ens aturarem a explicar amb més detall.


La paritat de génere segons la valoració de llocs de treball.

El sistema més precís: valoració de punts per factor


És un dels mètodes més precisos i complets, ja que mesura el contingut dels llocs de treball segons la importància dels diferents components o factors d'aquest, reflectida en una escala de puntuació. És un mètode que proporciona una mínima subjectivitat i una alta coherència en les decisions emeses respecte al nivell de complexitat dels càrrecs.


Permet la valoració del lloc mitjançant l'acumulació de les puntuacions de cadascun dels seus factors principals o components i segons el seu el nivell d'intensitat o la presència.


Aquests factors s'establiran en funció de les tasques a exercir i es mesurarà la seva intensitat en una escala. A més factors amb major intensitat, més alta serà la valoració del lloc de treball.


La OIT proposa 4 factors orientatius, divisibles en uns altres subfactors per a adaptar la valoració a les característiques de cada empresa. Els factors proposats són:


· Qualificacions – Des de formacions reglades, no reglades o experiència laboral.

· Esforços – Ja sigui físic, mental o emocional.

· Responsabilitats – Pot ser sobre persones, actius o informació.

· Condicions de treball – Ja sigui per l'entorn físic o per les condicions psicològiques.


Es poden afegir, eliminar o modificar aquestes categories, així com les subcategories corresponents. No es tracta d'un model rígid, sinó d'una proposta genèrica.


Encara que els factors són personalitzables, cada valoració de llocs de treball ha de complir amb el principi de rigorositat: cal presentar informació detallada sobre les tasques, llocs i grups professionals, i no pot haver-hi superposició de factors ni ambigüitats en la seva definició.


Així mateix, és important remarcar que no tots els factors i subfactores tindran la mateixa puntuació, sinó que es determinarà la seva importància sobre la base de l'organització de l'empresa. La seva importància es determinarà de forma ponderada i s'expressarà de manera numèrica.


En acabar la valoració, se sumaran els punts totals acumulats pels factors i el seu corresponent grau i s'assignarà la retribució pertinent, igual per a cada treballador que ostenti aquest càrrec.Elabora la valoració de llocs de treball amb *Adoria *Symmetry


Adoria Symmetry és l'eina que hem desenvolupat per a generar tots els documents relatius a la nova legislació en matèria d'igualtat, des del registre retributiu fins a la valoració dels llocs de treball, l'auditoria retributiva i el diagnòstic del pla d'igualtat, necessaris per a totes aquelles empreses de més de 50 treballadors i treballadores.


Amb Adoria Symmetry tindràs un sistema predefinit de 24 factors 100% personalitzables per a realitzar la valoració de llocs de treball d'una manera precisa i totalment adaptada a les necessitats de la teva empresa.


El nostre software analitza, detecta i exposa la bretxa de gènere per a cada factor d'anàlisi, la qual cosa permet identificar fàcilment possibles els problemes amb la finalitat d'aplicar les mesures correctives pertinents. Fer servir Adoria Symmetry per elaborar la valoració de llocs de treball és la manera més pràctica i intuïtiva de generar el document d'acord amb la normativa.


Sol·liciti una demo gratuïta aquí:


Comments


bottom of page