top of page

Igualtat pas a pas: Registre retributiu

El Reial decret 902/2020 obliga les empreses a disposar del registre retributiu des del 14 d'abril de 2021. Encara que la pandèmia de la COVID-19 no ha alterat aquesta data límit, sí que ha forçat als inspectors de treball a posposar la gran majoria de visites. Ara, no obstant això, la incidència del virus va a la baixa i les pròrrogues s’estan acabant, per la qual cosa és necessari tenir el registre retributiu elaborat d'acord amb la normativa.


Què és el registre retributiu?


El registre retributiu és un document que recull la informació salarial de l'empresa. Ha d'incloure a tots els treballadors i treballadores per compte d'altri que hagin format part de la plantilla durant el període d'anàlisi, independentment de les seves condicions contractuals, així com al personal directiu i als alts càrrecs. Atès que l'objectiu d'aquest document és el d'identificar possibles bretxes salarials, caldrà mostrar la informació d'homes i dones per separat.


Bretxa salarial de génere. L'objectiu de l'Adoria Symmetry és la Igualtat de Génere.

Totes les empreses estan obligades a elaborar el registre retributiu, sense importar el nombre d'empleats (encara que només sigui un), ni que totes les treballadores o treballadors siguin del mateix sexe. El registre tindrà una validesa d'un any natural.


Aquest document ha d'adaptar-se al Reial decret 902/2020 i al Reial decret llei 6/2019, que modifica l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors i converteix el registre retributiu en obligatori per a totes les corporacions del país.


Com faig el registre retributiu?


Perquè el registre retributiu reflecteixi la realitat salarial de l'empresa amb precisió, és imprescindible normalitzar els salaris. Per a normalitzar un salari s'han d'ampliar (si no ho estan ja) les hores fins a les 40 setmanals, i anualitzar els conceptes que ho requereixin. També cal eliminar totes les contingències, com a baixes per malaltia o accident laboral. El salari normalitzat és, per tant, la retribució total que cobraria el treballador en cas de treballar a jornada completa durant tot el període i sense cap contingència. Per a realitzar el registre retributiu, s'ha de presentar el salari percebut realment pel treballador (amb les hores i contingències corresponents) enfront del salari normalitzat.

Per a assegurar-se que els llocs i càrrecs laborals estan correctament definits, és imprescindible realitzar una valoració de llocs de treball -i obligatori per a aquelles empreses amb més de 50 treballadors- que comptarem en el següent article. Aquesta valoració permet esclarir si homes i dones estan rebent la mateixa compensació salarial per ocupar llocs amb el mateix valor.

El registre retributiu haurà d'incloure les següents dades, normalitzades i percebudes, sempre diferenciades per sexe i amb la consegüent justificació en cas d'existir alguna bretxa salarial.


· Salari basi anual

· Complements salarials anuals

· Salari total anual

· Percepcions extrasalarials

· Percepcions anuals per hores complementàries i per hores extraordinàries

· Total percepcions anuals


Cadascun d'aquests apartats ha de presentar-se, en termes de mitjana aritmètica i la mitjana, desglossat per nivells professionals (grup professional o categoria professional; o grups de cotització en defecte d'això) i addicionalment segons valoració de llocs de treball en el cas d'empreses obligades.


Per a les empreses amb més de 50 treballadors, caldrà justificar totes les diferències d'un 25% o més entre salaris d'homes i dones pertanyents a un mateix grup.


Si s'aprecia alguna altra anomalia en la retribució de les treballadores i els treballadors, s'ha d'explicitar quines mesures correctives es prendran en el mateix document del registre retributiu.


Igualtat de génere i d'oportunitats pels homes i dones, sense "sostre de vidre".

Penalitzacions per no disposar del registre retributiu


En cas de no presentar el registre retributiu durant una inspecció de treball, es podran presentar accions administratives i judicials per discriminació.


Les penalitzacions poden ser lleus (des de 6.251 euros) en cas de presentar un registre retributiu amb errors o incomplet. No obstant això, si el registre retributiu no es presenta en absolut o, pitjor, es falseja, es poden arribar a imposar sancions de fins a 187.515 euros.Elabora el registre retributiu amb Adoria Symmetry


Adoria Symmetry és l'eina que hem desenvolupat per a generar tots els documents relatius a la nova legislació en matèria d'igualtat, des del registre retributiu fins a la valoració dels llocs de treball, l'auditoria retributiva i el diagnòstic del pla d'igualtat, necessaris per a totes aquelles empreses de més de 50 treballadors i treballadores.Amb Adoria Symmetry podràs bolcar les dades de la plantilla d'una manera fàcil i ràpida. A més, tots els processos estan automatitzats: si es modifica un factor, s'actualitzarà per a la resta de taules en el qual sigui present.


El nostre software analitza, detecta i exposa la bretxa de gènere per a cada factor d'anàlisi, la qual cosa permet identificar fàcilment possibles el problemes amb la finalitat d'aplicar les mesures correctives pertinents.


Fer servir Adoria Symmetry per a elaborar el registre retributiu és la manera més pràctica i intuïtiva de generar el document d'acord amb la normativa.


Sol·liciti una demo gratuïta aquí:


Comments


bottom of page