top of page

Pla d’Igualtat i Xarxa D’Empreses amb distintiu d’”Igualtat a l’Empresa” (DIE)


Les dones desenvolupen tasques directives, sobrepassant el sostre de vidre, una limitació invisible que limita a les dones en el seu creixement professional a les empreses.

La bretxa salarial de gènere és una realitat molt present a la nostra societat. Tot i que el dret a una mateixa retribució per un treball d'igual valor entre dones i homes és un principi fonamental de la Unió Europea des del Tractat de Roma de 1957, la seva aplicació no és efectiva.


Existeixen diversos factors econòmics i socials que generen diferències salarials entre dones i homes, com la precarietat i discriminació en les ocupacions o els contractes majoritàriament parcials -i, per tant, de menor salari- en les dones. En conseqüència, avui dia l'àmbit laboral continua sent un entorn poc amable per a les dones a l'hora d'aconseguir llocs d'alt nivell o conciliar la seva vida familiar amb el treball, dos aspectes que tenen un gran impacte en la bretxa salarial.


La principal mesura que s'està duent a terme actualment per abordar aquesta situació, és l'obligatorietat d'elaborar un pla d'igualtat en les empreses, que s'ha anat implementant a Espanya de manera progressiva al llarg dels últims 15 anys. Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2007 només havien de realitzar-ho les empreses de 250 treballadors o més, però aquesta xifra ha anat disminuint fins al recent decret 901/2020, de 13 d'octubre, en el qual s'estipula que és obligatori per a totes les empreses de 50 o més treballadors.


Totes les empreses tenen la llibertat d'implantar de manera voluntària el seu pla d'igualtat, independentment de la grandària i nombre d'empleats.


La finalitat d'elaborar un pla d'igualtat és eliminar les barreres que fomenten la discriminació de gènere en l'àmbit laboral i garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Per a emplenar-ho conforme al que estipula la llei, les empreses han de dur a terme un diagnòstic de la situació retributiva dels seus treballadors, analitzar els resultats i desenvolupar un pla d'actuació per a corregir les desigualtats detectades.


Adoria Symmetry utilitza números estadístics i anàlisi per detectar l'estat real de les coses i lluitar per la igualtat de les persones treballadores de tots dos géneres i sexes.

A Adoria Symmetry ajudem les empreses a donar compliment a la fase de diagnòstic de situació, atès que el nostre programari realitza la valoració de llocs de treball i l'auditoria retributiva (entre d’altres funcionalitats que pots veure aquí).

Analitzant la política retributiva de les empreses podem ressaltar les bones pràctiques que s'apliquen i extrapolar-les a altres entitats perquè també puguin implementar-les en les seves organitzacions. Amb aquest objectiu, sorgeix la Xarxa d'Empreses amb distintiu “Igualtat en l'Empresa” (DIE), una iniciativa de l'Institut de les Dones.


El DIE és una marca d'excel·lència que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les empreses que destaquen en el desenvolupament de polítiques d'igualtat dins de les seves organitzacions.


Aquest distintiu es troba regulat en el Reial decret 1615/2009, de 26 d'octubre, i s'atorga mitjançant convocatòries anuals en les quals pot participar qualsevol empresa o entitat, privada o pública. Per a avaluar el nivell de compromís de les empreses sol·licitants, s'analitza el seu pla d'igualtat i altres polítiques internes com l'accés a l'ocupació, les condicions de treball, el model organitzatiu o la Responsabilitat Social Empresarial. El resultat és una xarxa d'empreses de característiques molt diverses però amb un mateix objectiu: avançar cap a un entorn laboral igualitari establint i compartint mesures que promoguin la igualtat a la feina.


Segons un estudi de la Xarxa DIE que pren com a mostra les 116 empreses que la componen, la mesura més implementada és l'anàlisi de la bretxa salarial de gènere (99,1% de les empreses), que consisteix en un informe diagnòstic dels treballadors que reflecteix les diferències en les retribucions entre dones i homes d'un mateix grup professional. En aquesta classificació, segueixen les mesures de promoció professional, duent a terme procediments transparents i accions positives de promoció de dones (88,8%). En el tercer lloc hi ha les mesures de descripció i classificació dels llocs de treball (80,2%).


Una vegada desglossats aquestes dades i analitzats en funció de la grandària de les empreses, els resultats mostren que el 100% de les grans empreses de la Xarxa DIE realitzen l'anàlisi de la bretxa salarial, mentre que en el cas de les pimes el percentatge es redueix al 97,1%. Passa el mateix amb la implementació de les mesures referides a la promoció professional, en el cas de les grans empreses el percentatge és del 93% i d'un 76,5% en les pimes. D'igual manera, el percentatge de les pimes que realitzen la descripció i classificació dels llocs de treball és del 67,6% enfront del 84% de les grans empreses.


La conclusió que extraiem d'aquestes xifres és que, avui dia, les grans empreses estan més avançades en matèria de prevenció i correcció de la bretxa salarial de gènere. Però per a fer front a aquesta bretxa és necessari aconseguir una sensibilització col·lectiva que ha de començar en l'educació, trencant els estereotips de gènere des d'una edat primerenca. Tot i així, són les empreses les que juguen un paper decisiu en aquesta matèria, atès que són elles les que tenen la capacitat de fomentar una cultura més igualitària establint mesures que afavoreixin la desaparició d'aquesta bretxa, més enllà de l'estipulat per llei.

コメント


bottom of page